O Concello

Departamentos

* RECOÑECEMENTO COMPETENCIAS PROFESIONAIS 29/11/2019

RECOÑECEMENTO COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
 
A Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou unha orde no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 27 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. 

Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de: 
 
-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio SSC089_2
-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais SSC320_2
-Socorrismo en espazos acuáticos naturais AFD340_2
-Socorrismo en instalacións acuáticas AFD096_2
-Docencia da formación para o emprego SSC448_3
-Extinción de incendios e salvamento SEA129_2
-Operacións De vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural SEA129_2
-Confección e mantemento de artes e aparellos MAP005_2

-Vixilancia e seguridade privada SEA029_2
unidades de competencia:.
UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións.
UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa ihntegridade física

- Instrución en ioga AFD616_3
- Servizos para o control de pragas SEA028_2
Requisitos:
 

  • Nacionalidade española, residente comunitario ou familiar deste ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
  • Ter 20 anos feitos no momento de realizar a inscrición.
  • Ter experiencia laboral e / ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar. 
  • Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria.
  • Formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos. Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que consideren unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes.      
  • Non estar matriculado /a nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.
  • Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/es de competencia que solicita, nin os seus equivalentes ou a acreditación parcial da/s unidade/s de competencia que solicita.
  • Non estar inscrito/a noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia.
Prazo: Do 28 de novembro ao 27 de decembro de 019 (inclusive)

ENLACE Á ORDE DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191127/AnuncioG0424-191119-0007_gl.pdf INFORMACIÓN

DA CONVOCATORIA:
http://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0146.html 

SEDE ELECTRÓNICA:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL DO CONCELLO 
CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746   
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 - 15:00     

Descargas relacionadas


© by Abertal