O Concello

Departamentos

* RECOÑECEMENTO COMPETENCIAS PROFESIONAIS 18/12/2019

RECOÑECEMENTO COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicou unha orde no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 12 de decembro de 2019, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código do procedemento ED517B)

Cualificacións profesionais:

-  Administración e xestión:
·         Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela

 • Actividades de xestión administrativa
 • Xestión contable e de auditoría
 • Administración de recursos humanos
 • Xestión financeira
 • Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
-  Agraria:
 • Aproveitamentos forestais
 • Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas
 • Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola
 • Produción de sementes e plantas en viveiro
-  Comercio e márketing:
 • Actividades de venda
 • Organización e xestión de almacéns
 • Actividades de xestión do pequeno comercio
 • Xestión comercial inmobiliaria
 • Implantación e animación de espazos comerciais
 • Organización e xestión de almacéns
-  Edificación e obra civil:
 • Fábricas de albanelería
 • Armaduras pasivas para formigón
 • Cubricións inclinadas
 • Encofrados
 • Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
 • Pavimentos e albanelería de urbanización
 • Revestimentos con pastas e morteiros en construción
 • Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción
 • Colocación de pedra natural
 • Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos
 • Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos
 • Pintura decorativa en construción
 • Representación de proxectos de edificación
 • Control de proxectos e obras de construción
-  Electricidade e electrónica:
 • Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
 • Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión
 • Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
 • Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión
 • Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
-  Enerxía e auga:
 • Eficiencia enerxética de edificios
 -  Fabricación mecánica:
 • Mecanizado por arranque de labra
 • Soldadura
 • Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
 • Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
-  Hostalería e turismo:
 • Cociña
 • Repostaría
 • Pastelaría e confeitaría
 • Servizos de bar e cafetaría
 • Servizos de restaurante
 • Recepción
 • Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos
 • Guía de turistas e visitantes
-  Imaxe e son:
 • Animación 2D e 3D
 • Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos
 • Montaxe e posproducion de audiovisuais
  -  Imaxe persoal:
 • Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
 • Coidados estéticos de mans e pés
 • Peiteado
 • Hidrotermal
 • Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas
 • Tratamentos estéticos
 • Peiteado técnico-artístico
 • Tratamentos capilares estéticos
-  Industrias alimentarias:
 • Repostaría
 • Panadería e bolaría
 • Pastelaría e confeitaría
-  Informática e comunicacións:
 • Sistemas microinformáticos
 • Confección e publicación de páxinas web
 • Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
 • Operación de redes departamentais
 • Operación de sistemas informáticos
-  Instalación e mantemento:
 • Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
 • Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación – extracción
 • Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
 • Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas
 • Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
-  Madeira, moble e cortiza:
 • Mecanizado de madeira e derivados
 • Acabamento de carpintaría e moble
 • Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
 • Instalación de mobles
 • Instalación de elementos de carpintaría
-  Química:
 • Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares
 • Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química
 • Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos
 • Ensaios físicos e fisicoquímicos
 • Análise química
-  Sanidade:
 • Transporte sanitario
 • Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes
 • Farmacia
-  Servizos socioculturais e á comunidade:
 • Educación infantil
 • Educación de habilidades de autonomía persoal e social
 • Dinamización comunitaria
 • Inserción laboral de persoas con discapacidade
 • Mediación comunitaria
 • Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativos
 • Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade
-  Transporte e mantemento de vehículos:
 • Pintura de vehículos
 • Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
 • Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
 • Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles
 • Mantemento do motor e dos seus sistemas auxiliares
 • Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
 • Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
 • Planificación e control da área de carrozaría
 • Planificación e control da área de electromecánica
Requisitos: 
 • Nacionalidade española, atoparse incluído como residente comunitario ou familiar deste, no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE, ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
 • Ter feitos no momento de realizar a inscrición, 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel 1 e 20 anos para as unidades de competencia de nivel 2 e 3. 
·         Ter experiencia laboral e / ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar. 
ü  Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis 2 e 3, e para unidades de competencia de nivel 1, xustificar polo menos 2 anos cun mínimo de 1200 horas traballadas en total.  ü  Formación non formal: xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel 1 ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis 2 e 3, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Nos casos en que os módulos formativos asociados ás unidades de competencia que se pretendan acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.·       Non estar matriculado/a e/ou cursando formación conducente á acreditación das unidades de competencia en que solicite a súa inscrición. Nin estar inscrito/a noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia

Prazo: 
Dende o 13 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos

Importante:
 a solicitude de participación no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion desde onde deberá xerarse o formulario normalizado.         

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 https://sede.xunta.gal/chave 365         
Os solicitantes que o necesiten serán asistidos en calquera centro educativo con formación profesional. 

As persoas que non posúan DNI, NIE ou certificado electrónico aceptado pola sede electrónica da Xunta de Galicia, deberán xerar e imprimir a solicitude desde a aplicación informática e presentala, xunto coa documentación establecida no artigo 8.2. na secretaría do centro integrado de formación profesional (CIFP) onde se vaia desenvolver o procedemento segundo o recollido no anexo II da orde. 

Para o caso de enviarse por correo, o envío da solicitude, deberá ser certificado, co selo de Correos no encabezamento da primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación. Deberase xuntar copia da documentación que se  precise, que será cotexada cos orixinais na secretaría do centro onde se presenten. 

Os/as solicitantes que participasen en convocatorias anteriores dentro dos últimos 5 anos e pasasen á fase de asesoramento e/ou de avaliación ou quedasen como reservas por non dispor de prazas vacantes, de participar na presente convocatoria e na mesma sede, non terán que presentar a documentación xa achegada. Tamén poderán acollerse na aplicación informática á opción de recuperar os datos cargados para actualizalos ou cargar unha solicitude de novo.    

ENLACE Á ORDE DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioG0534-031219-0001_gl.pdf 

INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA E APLICACIÓN INFORMÁTICA
http://www.edu.xunta.es/acreditacion

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL 
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00

Descargas relacionadas


© by Abertal