O Concello

Departamentos

* APERTURA DE LISTAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE NA CATEGORÍA DE CONDUTOR 05/11/2015

APERTURA DE LISTAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE NA CATEGORÍA DE CONDUTOR

No DOG número 207 do 29 de outubro de 2015 publícase unha resolución do Servizo Galego de Saúde pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes da categoría de condutor/a nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

A formalización das solicitudes de inscrición efectuarana as persoas interesadas a través do currículo profesional habilitado electronicamente (FIDES/Expedient-e/Sección de Procesos), ao cal se accederá a través da páxina web (www.sergas.es) 

O modelo normalizado de formulario de inscrición estará dispoñible no devandito sistema. Logo de confirmado electronicamente pola/o interesada/o deberá imprimirse e asinarse para a súa presentación en formato papel a través do preceptivo rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
 
Na inscrición farase constar expresamente a categoría á que se opta e p ámbito territorial de dispoñibilidade así como as declaracións que constan no modelo relacionadas cos requisitos de admisibilidade. 

Para a primeira xeración de listas, poderanse formalizar as solicitudes desde o día 30 de outubro ata o 30 de novembro de 2015.

Os méritos computables serán os causados ata o 15 de novembro de 2015 que consten acreditados na data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes.  

Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente. De rexistrar a inscrición no expediente electrónico con posterioridade ao 30 de novembro de 2015, a/o aspirante figurará na seguinte xeración de listas que se efectúe nesta categoría.

RESOLUCIÓN DO DOG:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151029/AnuncioG0003-211015-0001_gl.pdf

PARA CONSULTAR REQUISITOS E TRÁMITES A REALIZAR:

http://www.sergas.es/Recursos-Humanos?idcatgrupo=11029

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 14:00 


© by Abertal