O Concello

Departamentos

* PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 13/01/2016

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou unha orde no DOG (Diario Oficial de Galicia) do pasado 8 de xaneiro, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais: 

 Familia profesional:

-      Administración e xestión:

 • Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
 • Actividades de xestión administrativa
-      Agraria:
 • Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
 • Aproveitamentos forestais
 • Actividades de floraría
 • Produción de sementes e plantas en viveiro
-      Edificación e obra civil:
 • Fábricas de albanelería
 • Cubricións inclinadas
 • Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
 • Pavimentos e albanelería de urbanización
 • Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos
 • Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos
 • Pintura decorativa en construción
 • Revestimentos con pastas e morteiros en construción
 • Revestimentos con pezas ríxidas por adherencias en construción
-      Electricidade e electrónica:
 • Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
 • Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión
 • Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
 • Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
 • Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión
 • Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
-      Fabricación mecánica:
 • Mecanizado por arranque de labra
 • Soldadura
 • Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
 • Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
-      Hostalería e turismo:
 • Cociña
 • Repostaría
 • Pastelaría e confeitaría
 • Servizos de bar e cafetaría
 • Servizos de restaurante
 • Recepción
 • Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos
-      Imaxe persoal:
 • Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
 • Coidados estéticos de mans e pés
 • Peiteado
-      Industrias alimentarias:
 • Repostaría
 • Panadería e bolaría
 • Pastelaría e confeitaría
-      Informática e comunicacións:
 • Sistemas microinformáticos
 • Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
 • Operacións de redes departamentais
 • Operacións de sistemas informáticos
-      Instalación e mantemento:
 • Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
 • Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación – extracción
 • Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
 • Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas
 • Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
-       Madeira, moble e cortiza:
 • Mecanización de madeira e derivados
 • Acabamento de carpintaría e moble
 • Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
 • Instalación de mobles
 • Instalación de elementos de carpintaría
-      Química:
 • Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos
 • Ensaios físicos e fisicoquímicos
 • Análise química
-      Sanidade:
 • Transporte sanitario
 • Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes
 • Farmacia
-      Servizos socioculturais e á comunidade:
 • Educación infantil
-      Transporte e mantemento de vehículos:
 • Pintura de vehículos
 • Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
 • Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
 • Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles
 • Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
 • Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
 • Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil
 Requisitos: 
 • Nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da Unión Europea, ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.
·         Ter cumpridos no momento de realizar a inscrición, 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I e 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.

·         Ter experiencia laboral e / ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar. 

·         Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis II e III, e para unidades de competencia de nivel I, xustificar polo menos 2 anos cun mínimo de 1200 horas traballadas en total.

·         Formación non formal: xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III,nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que recollan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas neles. 

·         Non estar matriculado / a e / ou cursando formación conducente á acreditación das unidades de competencia en que solicite a súa inscrición. 

Prazo: Dende o 11 de xaneiro ó 5 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos

Importante:
é obrigatorio emprega-la aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación deberase imprimir para a súa presentación, dirixida á secretaría do centro onde se vaia desenvolver o proceso.   


ENLACE Á ORDE DO DOG:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160108/AnuncioG0164-281215-0002_gl.pdf 

INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA E APLICACIÓN INFORMÁTICA
http://www.edu.xunta.es/acreditacion

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL DO CONCELLO  
CASA DE PEDRA    981737004 / 653260746  
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 8:00 – 15:00     

Descargas relacionadas


© by Abertal