O Concello

Departamentos

* APROBACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA UNHA PRAZA DE POLICIA LOCAL 23/03/2011

APROBACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA UNHA PRAZA DE POLICIA LOCAL

Resolución de aprobación de lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para unha praza de Policía Local.

ANUNCIO

A Alcaldía ditou no día da data a Resolución que a continuación se transcribe:“Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións para tomar parte no proceso selectivo para a provisión, mediante o sistema de oposición libre, dunha praza de Policía Local, encadrada na escala de Administración Especial, subescala de servizos especiais, categoría policía local, pertencentes ao grupo C, subgrupo C1, cuxa convocatoria e bases foron publicadas no BOP núm. 178 de data 16/09/2010 e un extracto da mesma no DOG núm. 184 de data de 23/09/2010 e no BOE núm. 245 de data 09/10/2010, esta Alcaldía en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente e de conformidade co disposto na Base 5ª da convocatoria.....

Ligazóns relacionadas

Descargas relacionadas


© by Abertal