O Concello

Departamentos

*EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (con multiplicidade de criterios de valoración), PARA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NO ALLO”, PAS 2015

Datos do perfil

Publicado en Web o 2016-11-21  

Nome do estado: Abertos
Data de publicación web: 21-11-2016
Adxudicatario
Data de publicación no perfil do contratante: 21/11/2016
Data de publicación do anuncio de contratación no BOP: 21/11/2016

1. Entidade adxudicadora.        
a) Organismo: Concello de Camariñas        
b) Dependencia que tramita o expediente: Patrimonio e contratación        
c) Obtención de documentación:               
1. Dependencia: Casa do Concello               
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57               
3. Localidade e código postal: Camariñas - 15123               
4. Teléfono: 981 736 000               
5. Fax: 981 736 319               
6. Dirección de internet perfil contratante:  www.camarinas.net                                                            www.contratosdegalicia.gal               
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día do                    prazo de presentación de proposicións.   

2. Obxecto do contrato:        
a) Tipo: obra        
b) Descrición: obras de renovación de rede de abastecemento no Allo        
c) Lugar de execución: Ponte do Porto - Camariñas.        
d) Prazo de execución: 3 meses        
e) CPV: 45112500-0; 45112210-8; 45231300-8; 45232150-8; 45233110-3;                    45233222-1

3. Tramitación e procedemento:        
a) Tramitación: Ordinaria        
b) Procedemento: Aberto con multiplicidade de criterios de valoración.        
c) Criterios de valoración:               
FASE I               
1. Criterios non avaliables mediante fórmula:                       
- Plan de control calidade (0 a 9)                       
- Programa de traballo (0 a 13)                       
- Programa de actuación ambiental (0 a 6)                       
- Esquema do Plan de seguridade e saúde (0 a 12)
Quedarán excluídas as empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE I               
FASE II               
2. Criterios avaliables mediante fórmula:                       
- Porcentaxe de control de calidade (10 puntos máximo)                       
- Redución prazo de execución (0 a 10)                       
- Oferta económica (0 a 40)

4. Valor estimado do contrato: 114.246,49

5. Presuposto base de licitación:
       
Importe neto:   95.205,41 €        
Importe total: 115.198,55 € (Base impoñible + IVE)

6. Garantías:
       
Provisional: Non        
Definitiva: 5% importe de adxudicación IVE excluído.

7. Requisitos específicos do contratista:        
a) Clasificación: non se esixe        
b) Clasificación para efectos de acreditación de solvencia:                   
Grupo       Subgrupo        Categoría            
Grupo E    Subgrupo 01    Categoría 1           
Grupo G    Subgrupo 06    Categoría 1        
c) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional:           
De conformidade co disposto no prego

8. Presentación de ofertas:        
a) Fecha límite: 26 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio de contratación no BOP.        
b) Modalidade de presentación: Tres sobres pechados.        
c) Lugar de presentación: Casa do Concello.               
1. Dependencia: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas.               
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57               
3. Localidade e código postal: Camariñas - 15123

9. Apertura de ofertas:        
a) Descrición: De conformidade co prego, 2 fases.        
b) Dirección: Casa do Concello, Praza de Insuela, núm. 57        
c) Localidade e código postal: Camariñas – 15123

10. Gastos de publicidade:        
De conformidade co disposto no Prego e Cadro de Características       

11. Prego de cláusulas:
Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoración) das obras comprendidas nos Plans Provincias e outras obras provinciais”, publicado no BOP núm. 3 de data 7 de xaneiro de 2016, incluíndo os seus anexos (I a V).

12. Mesa de Contratación:

Presidente:
D. Manuel Valeriano Alonso de León, Alcalde- Presidente do Concello ou persoa que legalmente o substitúa no cargo.
Vogais:
Dª Sandra Insua Rial, concelleira.
D. Juan Carlos Canosa Marcote, concelleira.
Dª Mª Loreto López Fernández, Secretaria da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.
Dª Paula Suárez Cotelo, Interventora da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.

Vogais suplentes:
1º suplente: D. José Manuel Canosa Campaña,  concelleiro.
2º suplente: Dª Mª José Gerpe Martínez, concelleira.

Secretario:    
D. Victorino Nión Carril, funcionario administrativo adscrito a Secretaría.

Suplentes do secretario:
- 1º suplente do secretario: Dª Mª Dolores Rey Bértola, funcionaria administrativa adscrita a Secretaría.
- 2º suplente do secretario: Dª Alicia Queiro Pérez, técnica económico financeira do Concello.


Anuncio BOP obra Allo                                      
Descargar PDF 

Apertura sobre B de “referencias técnicas”
Publicación da apertura do sobre B de “referencias técnicas” no perfil: 18/01/2017
Data de apertura: 19/01/2017
Hora: 09:30 horas
Lugar: Casa do Concello – Praza de Insuela, 57 – Camariñas


Comité de Expertos:
-     Dª Mª Asunción Méndez Vilalta, arquitecta municipal.
-     Dª Isabel Pena Barca, Enxeñeira Técnica Industrial; experta designada pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
-     D. Pedro González Pérez (suplente), Xefe de Sección, experto designado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
-     D. Francisco Seco Franco, Arquitecto Técnico, experto designado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
-     Dª Carmen Ruíz Alarcón (suplente), Arquitecta, experta designada pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.


Apertura sobre C de “oferta económica”
Publicación da apertura do sobre C de “Oferta económica” no perfil: 13/03/2017
Data de apertura: 15/03/2017
Hora: 09:30 horas
Lugar: Casa do Concello – Praza de Insuela, 57 – Camariñas

Listaxe de arquivos relacionados
Título arquivo Accións
Descargar Prego PA Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Proxecto Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Acta Mesa sobre A obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Acta 1ª sobre B obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Acta 2ª sobre B obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Acta 3ª sobre B obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar 1ª Acta Mesa sobre C obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar 2ª Acta Mesa sobre C obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Acta Mesa Analise Baixa Desprop. obra Allo PAS 2015 Descargar
Descargar Anuncio Adxudicación Allo PAS 15062017 Descargar
Descargar Anuncio Formalización Allo PAS 16062017 Descargar
Descargar

© by Abertal