O Concello

Departamentos

*EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (cun único criterio de valoración: factor prezo), PARA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “ALUMEADOS DE CURRO, XARÁS E PRADO”, PMA 2016.

Datos do perfil

Publicado en Web o 2017-02-23  

Nome do estado: Abertos
Data de publicación web: 23-02-2017
Adxudicatario
Data de publicación no perfil do contratante: 23/02/2017

1. Entidade adxudicadora.        

a) Organismo: Concello de Camariñas        
b) Dependencia que tramita o expediente: Patrimonio e contratación        
c) Obtención de documentación:               
1. Dependencia: Casa do Concello               
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57               
3. Localidade e código postal: Camariñas - 15123               
4. Teléfono: 981 736 000               
5. Fax: 981 736 319               
6. Dirección de internet perfil contratante:  www.camarinas.net  www.contratosdegalicia.gal                                 7. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día do prazo de presentación de proposicións.   

2. Obxecto do contrato:        

a) Tipo: obra        
b) Descrición: Alumeados de Curro, Xarás e Prado        
c) Lugar de execución: Camariñas.        
d) Prazo de execución: trinta (30) días naturais        
e) CPV: 45316100-6

3. Tramitación e procedemento:        

a) Tramitación: Ordinaria        
b) Procedemento: aberto cun único criterio de valoración: factor prezo.        
c) Criterios de adxudicación: prezo (prezo máis baixo).            

4. Valor estimado do contrato: 33.308,54 €

5. Presuposto base de licitación:        
Importe neto:           27.757,12 €        
Importe total:           33.586,12 € (Base impoñible + 21 % IVE)

6. Garantías:        
Provisional: Non        
Definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído ou no caso de ofertas con valores anormais ou desproporcionados o 10% do importe de adxudicación IVE excluído.

7. Requisitos específicos do contratista:        

a) Clasificación: non se esixe        
b) Clasificación para efectos de acreditación de solvencia:             

Grupo           Subgrupo        Categoría              
Grupo I         Subgrupo 01    Categoría 1             
Grupo I         Subgrupo 09    Categoría 1        
c) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: De conformidade co disposto no prego.

8. Presentación de ofertas:        

a) Fecha límite: 26 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio de contratación no BOP.        
b) Modalidade de presentación: Dous sobres pechados.        
c) Lugar de presentación: Casa do Concello ou oficina de Correos.               
1. Dependencia: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas.               
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57               
3. Localidade e código postal: Camariñas – 15123
d) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a oferta: 15 días desde a apertura das proposicións, ampliado en 15 días hábiles no caso de que se identifique unha proposición desproporcionada ou anormal.

9. Apertura de ofertas:        

a) Descrición: De conformidade co prego.        
b) Dirección: Casa do Concello, Praza de Insuela, núm. 57        
c) Localidade e código postal: Camariñas – 15123

10. Gastos de publicidade:        
De conformidade co disposto no Prego e Cadro de Características       

11. Prego de cláusulas:

Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoración) das obras comprendidas nos Plans Provincias e outras obras provinciais”, publicado no BOP núm. 3 de data 7 de xaneiro de 2016, incluíndo os seus anexos (I a IV).

12. Mesa de Contratación:

Presidente:
D. Manuel Valeriano Alonso de León, Alcalde- Presidente do Concello ou persoa que legalmente o substitúa no cargo.

Vogais:
Dª Sandra Insua Rial, concelleira.
D. Juan Carlos Canosa Marcote, concelleiro.
Dª Mª Loreto López Fernández, Secretaria da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.
Dª Paula Suárez Cotelo, Interventora da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.

Vogais suplentes:
1º suplente: D. José Manuel Canosa Campaña,  concelleiro.
2º suplente: Dª Mª José Gerpe Martínez, concelleira.

Secretario:    
D. Victorino Nión Carril, funcionario administrativo adscrito a Secretaría.

Suplentes do secretario:
- 1º suplente do secretario: Dª Mª Dolores Rey Bértola, funcionaria administrativa adscrita a Secretaría.
- 2º suplente do secretario: Dª Alicia Queiro Pérez, técnica económico financeira do Concello.

13. Data de publicación do anuncio en prensa (La Voz de Galicia): 22/02/2017

14. Data de publicación do anuncio no BOP: 23/02/2017 Ver anuncio BOP

Apertura sobre C de “oferta económica”

Publicación da apertura do sobre C de “oferta económica” no perfil: 27/04/2017
Data de apertura: 02/05/2017
Hora: 9:30 horas
Lugar: Casa do Concello – Praza de Insuela, 57 – Camariñas 

Listaxe de arquivos relacionados
Título arquivo Accións
Descargar Proxecto Obra Alumados PMA 2016 Descargar
Descargar Prego Defin. Alumados PMA 2016 Descargar
Descargar Acta Mesa sobre A obra Alumado PMA 2016 Descargar
Descargar 2ª Acta Mesa sobre A obra Alumado PMA 2016 Descargar
Descargar Acta Mesa Contr. Sobre C obra Alumados PMA 2016 Descargar
Descargar 1ª Acta Mesa Analise Baixa Despr. obra Alumados PMA 02062017 Descargar
Descargar 2ª Acta Mesa Analise Baixa Desprop. obra Alumado PMA 20062017 Descargar
Descargar Anuncio Adxud. obra Alumado PMAI 26092017 Descargar
Descargar Anuncio Formal. obra Alumado PMA 27092017 Descargar
Descargar
Descargar

© by Abertal