O Concello

Departamentos

*Apertura de novo prazo de presentacion de proposicions no EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN, DAS OBRAS DE “ADECUACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA. PABELLÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS”, incluída PAI 2016.

Datos do perfil

Publicado en Web o 2017-06-09  

Nome do estado: Abertos
Data de publicación web: 09-06-2017
Adxudicatario
Data de publicación no perfil do contratante: 09/06/2017

En cumprimento do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local (órgano de contratación) en sesión de data 07/06/2017 faise publica a apertura dun novo prazo de presentación de proposicións en relación co contrato de obra “ADECUACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA. PAVILLÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS” (EXPTE. CONTRATACIÓN: NÚM. 2017/C003/000001), obra incluída no PAI 2016 da Excma. Deputación Provincial, tras retrotraerse o procedemento ao momento de publicación dos anuncios de licitación deste contrato, e cuxos datos son os que a continuación se indican:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Camariñas
b) Dependencia que tramita o expediente: Patrimonio e contratación
c) Obtención de documentación:
1. Dependencia: Casa do Concello
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57
3. Localidade e código postal: Camariñas - 15123
4. Teléfono: 981 736 000
5. Fax: 981 736 319
6. Dirección de internet perfil contratante:www.camarinas.net
www.contratosdegalicia.gal
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día do
prazo de presentación de proposicións.

2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: obra
b) Descrición: Adecuación de pista polideportiva. Pavillón municipal de Camariñas.
c) Lugar de execución: Camariñas.
d) Prazo de execución: un (1) mes.
e) CPV: 45000000; 45212290-5; 45212225-9

3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedemento: aberto cun único criterio de valoración: factor prezo.
c) Criterios de adxudicación: prezo (prezo máis baixo).

4. Valor estimado do contrato: 99.907,15 €

5. Presuposto base de licitación:
Importe neto: 83.255,95 €
Importe total: 100.739,70 € (Base impoñible + 21 % IVE)

6. Garantías:
Provisional: Non
Definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído ou no caso de ofertas con valores anormais ou desproporcionados o 10% do importe de adxudicación IVE excluído.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: non se esixe
b) Clasificación para efectos de acreditación de solvencia:
GrupoSubgrupoCategoría
Grupo CSubgrupo 01Categoría 1
Grupo CSubgrupo 06Categoría 1
c) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional:
De conformidade co disposto no prego.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 26 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio de contratación no BOP.
b) Modalidade de presentación: Dous sobres pechados.
c) Lugar de presentación: Casa do Concello ou oficina de Correos.
1. Dependencia: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas.
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57
3. Localidade e código postal: Camariñas – 15123
d) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a oferta: 15 días desde a apertura das proposicións, ampliado en 15 días hábiles no caso de que se identifique unha proposición desproporcionada ou anormal.

9. Apertura de ofertas:
a) Descrición: De conformidade co prego.
b) Dirección: Casa do Concello, Praza de Insuela, núm. 57
c) Localidade e código postal: Camariñas – 15123

10. Gastos de publicidade:
De conformidade co disposto no Prego e Cadro de Características

11. Prego de cláusulas:
Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoración) das obras comprendidas nos Plans Provincias e outras obras provinciais”, publicado no BOP núm. 3 de data 7 de xaneiro de 2016, incluíndo os seus anexos (I a IV).

12. Mesa de Contratación:

Presidente:
D. Manuel Valeriano Alonso de León, Alcalde- Presidente do Concello ou persoa que legalmente o substitúa no cargo.

Vogais:
Dª Sandra Insua Rial, concelleira.
D. Juan Carlos Canosa Marcote, concelleiro.
Dª Mª Loreto López Fernández, Secretaria da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.
Dª Paula Suárez Cotelo, Interventora da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.

Vogais suplentes:
1º suplente: D. José Manuel Canosa Campaña, concelleiro.
2º suplente: Dª Mª José Gerpe Martínez, concelleira.

Secretario:
D. Victorino Nión Carril, funcionario administrativo adscrito a Secretaría.

Suplentes do secretario:
- 1º suplente do secretario: Dª Mª Dolores Rey Bértola, funcionaria administrativa adscrita a Secretaría.
- 2º suplente do secretario: Dª Alicia Queiro Pérez, técnica económico financeira do Concello.

13. Data de publicación en prensa (La Voz de Galicia): 09/06/2017

14. Data de publicación do anuncio no BOP: 09/06/2017
Ver anuncio BOP

Apertura sobre C de “oferta económica”

Publicación da apertura do sobre C de “oferta económica” no perfil: 24/07/2017
Data de apertura: 27/07/2017
Hora: 9:30 horas
Lugar: Casa do Concello – Praza de Insuela, 57 – Camariñas

Listaxe de arquivos relacionados
Título arquivo Accións
Descargar Prego Pavillón Aprob. XGL 24022017 PAI 2016 Descargar
Descargar Proxecto Emendado Obra Pavillón Camariñas PAI 2016 Descargar
Descargar 1º Acta Mesa Sobre A obra Pavillón PAI 18072017 Descargar
Descargar 2ª Acta Mesa sobre A obra Pavillón PAI 27072017 Descargar
Descargar 3ª Acta Mesa Sobre C obra Pavillón PAI 27072017 Descargar
Descargar 4ª Acta Mesa sobre C obra Pavillón PAI 28072017 Descargar
Descargar 5ª Acta Mesa Analise Baixa Desprop. obra Pavillón PAI 22082017 Descargar
Descargar 6ª Acta Mesa Analise Baixa Desprop. obra Pavillón PAI 23082017 Descargar
Descargar Anuncio Adxud. obra Pavillón PAI 26092017 Descargar
Descargar Anuncio Formal. obra Pavillón PAI 26092017 Descargar

© by Abertal