O Concello

Departamentos

*EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (cun único criterio de valoración: factor prezo), PARA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO EN RÚA DE ABAIXO, AROU”, POS + 2017.

Datos do perfil

Publicado en Web o 2017-11-08  

Nome do estado: Abertos
Data de publicación web: 08-11-2017
Adxudicatario
Data de publicación no perfil do contratante: 08/11/2017

1. Entidade adxudicadora.        
a) Organismo: Concello de Camariñas        
b) Dependencia que tramita o expediente: Patrimonio e contratación        
c) Obtención de documentación:               
1. Dependencia: Casa do Concello               
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57               
3. Localidade e código postal: Camariñas - 15123               
4. Teléfono: 981 736 000               
5. Fax: 981 736 319               
6. Dirección de internet perfil contratante:  www.camarinas.net                                                                                                                                                      www.contratosdegalicia.gal               
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día do prazo de presentación de proposicións.   

2. Obxecto do contrato:        
a) Tipo: obra        
b) Descrición: Pavimentación e saneamento en rúa de Abaixo, Arou.        
c) Lugar de execución: Camariñas.        
d) Prazo de execución: catro (4) meses.        
e) CPV: 45111000-8; 45112100-6; 45232130-2; 45232410-9; 45233252-0;                   45223500-1.

3. Tramitación e procedemento:        
a) Tramitación: Ordinaria        
b) Procedemento: aberto cun único criterio de valoración: factor prezo.        
c) Criterios de adxudicación: prezo (prezo máis baixo).            

4. Valor estimado do contrato: 102.107,91

5. Presuposto base de licitación:        
Importe neto:   88.423,25 €        
Importe total: 106.992,13 € (Base impoñible + 21 % IVE)

6. Garantías:        
Provisional: Non        
Definitiva: 5% do importe de adxudicación IVE excluído ou no caso de ofertas con valores anormais ou desproporcionados o 10% do importe de adxudicación IVE excluído.

7. Requisitos específicos do contratista:        
a) Clasificación: non se esixe        
b) Clasificación para efectos de acreditación de solvencia:                   
Grupo           Subgrupo          Categoría           
Grupo A        Subgrupo 02      Categoría 1           
Grupo G        Subgrupo 06      Categoría 1        
c) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional:           
De conformidade co disposto no prego.

8. Presentación de ofertas:        
a) Fecha límite: 26 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP.        
b) Modalidade de presentación: Dous sobres pechados.        
c) Lugar de presentación: Casa do Concello ou oficina de Correos.               
1. Dependencia: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas.               
2. Domicilio: Praza de Insuela, núm. 57               
3. Localidade e código postal: Camariñas – 15123
d) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a oferta: 15 días desde a apertura das proposicións, ampliado en 15 días hábiles no caso de que se identifique unha proposición desproporcionada ou anormal.

9. Apertura de ofertas:        
a) Descrición: De conformidade co prego.        
b) Dirección: Casa do Concello, Praza de Insuela, núm. 57        
c) Localidade e código postal: Camariñas – 15123

10. Gastos de publicidade:        
De conformidade co disposto no Prego e Cadro de Características       

11. Prego de cláusulas:
Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoración) das obras comprendidas nos Plans Provincias e outras obras provinciais”, publicado no BOP núm. 3 de data 7 de xaneiro de 2016, incluíndo os seus anexos (I a IV).

12. Mesa de Contratación:

Presidente: D. Manuel Valeriano Alonso de León, Alcalde- Presidente do Concello ou persoa que legalmente o substitúa no cargo.

Vogais:
Dª Sandra Insua Rial, concelleira.
D. Juan Carlos Canosa Marcote, concelleiro.
Dª Mª Loreto López Fernández, Secretaria da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.
Dª Paula Suárez Cotelo, Interventora da Corporación ou persoa que legalmente a substitúa.

Vogais suplentes:
1º suplente: D. José Manuel Canosa Campaña,  concelleiro.
2º suplente: Dª Mª José Gerpe Martínez, concelleira.

Secretario:    
D. Victorino Nión Carril, funcionario administrativo adscrito a Secretaría.

Suplentes do secretario:
- 1º suplente do secretario: Dª Mª Dolores Rey Bértola, funcionaria administrativa adscrita a Secretaría.
- 2º suplente do secretario: Dª Alicia Queiro Pérez, técnica económico financeira do Concello.

13. Data de publicación en prensa (La Voz de Galicia): 03/11/2017

14. Data de publicación do anuncio no BOP:
08/11/2017

Ver anuncio BOP 


Apertura sobre C de “oferta económica”

Publicación da apertura do sobre C de “oferta económica” no perfil: 12/01/2018
Data de apertura: 15/01/2018
Hora: 10:30 horas
Lugar: Casa do Concello – Praza de Insuela, 57 – Camariñas

Listaxe de arquivos relacionados
Título arquivo Accións
Descargar Prego Abaixo POS+ 2017 Descargar
Descargar proxecto Descargar
Descargar

© by Abertal