Aviso legal

Inicio Aviso legal

AVISO LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xuño, de servizos da sociedade da información e de
comercio electrónico ( LSSI), facilitámoslle información sobre o titular da presente páxina web:
CONCELLO DE CAMARIÑAS
CIF: P1501600I
PRAZA DA INSUELA, Nº 57 - 15123 CAMARIÑAS (A CORUÑA)

CONDICIONES XERAIS DO USO DO PORTAL

O portal https://camarinas.net/ ten por obxecto informar o público en xeral sobre os seus
produtos/servizos, así como a comercialización dos mesmos. A visita e uso deste portal web
implica a aceptación total e expresa das condicións expostas no presente aviso legal, polo que
ao utilizar esta páxina web, vostede consinte quedar vinculado por estas condicións, pola nosa
Política de Privacidade e Cookies, polo que se non está vostede de acordo con todas as
condicións expostas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta
páxina web.

CONCELLO DE CAMARIÑAS resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións
que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir, engadir ou actualizar a
información contida na súa Web ou na configuración e presentación desta. Recomendámoslle
comprobar a vixencia e exactitude dos contidos do presente aviso legal, debido a que pode ser
modificado, co fin de manter actualizada a información publicada no portal. A vixencia das
condicións de uso irá en función dos cambios que vaian resultando necesarios na páxina web.
Sempre se publicarán as modificacións oportunas

PROTECCIÓN DE DATOS

CONCELLO DE CAMARIÑAS cumpre coas directrices da normativa vixente en materia de
protección de datos: A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais
e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e comprométese a garantir un
correcto uso e tratamento de datos de carácter persoal dos usuarios.
Deberá acceder á Política de Privacidade de CONCELLO DE CAMARIÑAS no seguinte enlace:
https://camarinas.net/portal-cidadan/politica-de-privacidade/gl, para obter información sobre
o tratamento dos seus datos de carácter persoal

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CONCELLO DE CAMARIÑAS é a titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial

dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, sonido, audio, vídeo, software,
textos, marcas ou logotipos, etc. E están protexidos polos correspondentes dereitos de
propiedade intelectual e industrial.
Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a comunicación pública e distribución de
calquera contido desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera
medio técnico, sen a autorización previa e expresa de CONCELLO DE CAMARIÑAS.
Sí se autoriza ao uso do contido da páxina web como uso persoal e privado. Calquera outro uso
deberá ser comunicado e autorizado por CONCELLO DE CAMARIÑAS previa e expresamente.

RESPONSABILIDADE

CONCELLO DE CAMARIÑAS non garante a inexistencia de erros no contido da web, nin que esta
atópese actualizada, aínda que a súa intención será sempre a de evitalos, emendalos ou
actualizalos.
CONCELLO DE CAMARIÑAS non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza
que poidan causarlle ao sistema informático do usuario da páxina web, como consecuencia da
presenza de virus ou do mal funcionamento do navegador.

LIGAZÓNS

CONCELLO DE CAMARIÑAS pode publicar ligazóns externas e alleas a esta páxina web por
consideralos de interese. Ao ser ligazóns alleas, CONCELLO DE CAMARIÑAS non se fai
responsable do contido deses hipervínculos, nin garante a súa disponibilidade técnica, calidade,
fiabilidade, exactitude e constitucionalidade de calquera material ou formación contida nos
mesmos.
A inclusión destes hipervínculos non implica ningún tipo de asociación coas entidades
propietarias dos mesmos.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

CONCELLO DE CAMARIÑAS poderá impedir o acceso á web a calquera usuario que incumpra as
condicións reflectidas no presente aviso legal.

LEXISLACIÓN DE EXCLUSIÓN

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

- Lei de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico (LSSICE).
- Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).
- Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.
- Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.