Renda de Inclusión Social de Galicia RISGA

A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsisencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral, mediante o dereito e o deber de participar en procesos personalizados de inserción con apoio técnico e financeiro do Sistema galego de servizos sociais e do Sistema público de emprego de Galicia.

Cáritas Diocesana Santiago

CÁRITAS PARROQUIAL DE CAMARIÑAS
Consiliario: D. Jesús Nieto Baneira
San Xurxo de Camariñas (Camariñas)
15123 – Casa rectoral de Camariñas
A Coruña
981736081

Atención a persoas sen fogar - Cruz Vermella

O proxecto de Atención integral a persoas sen fogar está orientado principalmente na redución de danos e a axeitada xestión de riscos que enfrontan diariamente as persoas sen fogar.

ACCEM

ONG que proporciona atención e acollida a refuxiados e inmigrantes en España, promovendo a inserción e a igualdade de dereitos e deberes das persoas, sexa cal sexa a súa orixen, sexo, raza, relxión ou grupo social.

Fundación Secretariado Gitano

Programas e accións dirixidas a fomentar a participación social e a incorporación laboral da comunidade xitana en Galicia. 

EMAÚS

Traballa pola mellora das condicións de vida das persoas en situación ou grave risco de pobreza ou exclusión.  

Fundación Ronsel - Inserción Laboral e Fomento do Emprego

Fundación Meniños

Traballa polos dereitos da infancia en situación de dificultade social. 

Fundación Juan Soñador - Atención a persoas migrantes

Fundación ÉRGUETE - INTEGRACIÓN

Facilitan atención, formación e asesoramento as persoas máis vulnerables.

Servizos Sociais

Contacto

Casa de Pedra. Plaza de Insuela, s/n.
Tfno. 981737004 - Fax: 981736199
Concelleira de Servizos Sociais: 
begona.tajes@camarinas.net
Axente de igualdade: 
igualdade@camarinas.net