ACTIVIDADES VERÁN 2021

Dende o Concello informamos:

É fundamental que se lean cada un dos documentos que se axuntan, co fin de que todas aspersoas interesadas coñezan os pormenores das actividades.

O documento de exoneración de responsabilidade, HAI A OBRIGA DE ASINALO E PRESENTALO o primeiro día da actividade correspondente.

É moi importante que se lean os documentos de información de actividades e o protocolode actividades.

No documento, información de actividades, aparecen as datas das quendas, documentopara permitir que os nenos e as nenas podan ir sós para as casas e máis información queconsideramos de interese para as familias.


No segundo documento, protocolo de actividades, indicamos as normas que rexerán e queson de obrigado cumprimento, por parte dos organizadores e das persoas participantes e familias.


O primeiro día de actividade debe de ser entregada, axeitadamente cuberta e asinada, adeclaración responsable que se axunta.

 

MOI IMPORTATE:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moi importante, todos os nenos e nenas que teñan algunha enfermidade ou alerxia susceptible de ser coñecida polos monitores, debe de ser comunicada por escrito aos monitores e monitoras e indicando o protocolo de actuación recomendado.

Descargas

Deportes

Contacto Deportes

Concello de Camariñas. Praza de Insuela
Tfno. 981736000
Técnico de deporte:
deportes@camarinas.net
Conc. Delegado Deportes:
fabian.canosa@camarinas.net