ACTUALIZACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS 2021 LISTAS XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Facenda e Administración Pública publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 25 de maio unha resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.


As listas pódense consultar no portal Web corporativo da Xunta de Galicia http://funcionpublica.xunta.gal epígrafe de “Listas de contratación”.


As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda e Administración Pública, Edificio Administrativo San Caetano s/n, Santiago de Compostela) 


Unha vez realizadas as emendas procedentes, darase publicidade das puntuacións definitivas mediante publicación da oportuna resolución no DOG. 

 
ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220525/AnuncioG0597-200522-0001_gl.pdf

 

ENLACE PARA CONSULTA-LAS LISTAS: 

http://www.xunta.es/funcion-publica/contratacion-temporal/consulta-das-listas-decreto-37-2006 OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL 

CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746  

margarita.seijas@camarinas.net

LUNS A VENRES: 9:00 – 14:00

Descargas