PROCESO SELECTIVO INGRESO CORPOS POLICÍA LOCAL

PROCESO SELECTIVO INGRESO CORPOS POLICÍA LOCAL

A Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, vén de publicar no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 11 de agosto de 2022 unha orde pola que se convoca proceso selectivo de acceso por oposición libre e proceso de provisión por mobilidade nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía.

 

Prazas: 60 categoría de policía, acceso por oposición libre e 18 prazas provisión por mobilidade, subgrupo C1

 

As prazas non cubertas no proceso de provisión por mobilidade acumularanse ao proceso de acceso por oposición libre.

 

Os códigos do procedemento regulados nesta orde son PR461B (oposición libre) e PR461D (concurso).

 

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación no DOG

 

Taxa dereitos de exame: 33,13 € (consultar na orde exencións e bonificacións no aboamento da taxa)

 

Requisitos das persoas aspirantes:

 

 • Nacionalidade española
 • Ter feitos os 18 anos e non exceder, de ser o caso, a idade de xubilación forzosa.
 • Estatura mínima de 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres
 • Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Así mesmo observarase o establecido na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en ESO e de bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B

 

 -      Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse en inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. Será aplicable, non obstante, o beneficio de rehabilitación conforme as normas penais e administrativas, que a persoa aspirante deberá acreditar mediante o correspondente documento oficial.

 • Carecer de antecedentes penais por delito doloso.
 • Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidos
 • Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias dos corpos da policía local

 

As persoas interesadas en participar no proceso de provisión por mobilidade, deberán posuír na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes e manter os seguintes requisitos:

 

 • Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Así mesmo observarase o establecido na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en ESO e de bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Ter en propiedade a categoría de policía noutros corpos da policía local da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Estar en servizo activo na categoría de policía noutros corpos da policía local da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Contar cun mínimo de 3 anos de servizos na categoría de policía do dito corpo.
 • Levar máis de 3 anos de tempo efectivo e continuado no actual destino
 • Non atoparse en situación administrativa de segunda actividade, salvo os casos de segunda actividade por embarazo ou lactación.

 

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 

ORDE DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220811/AnuncioV0654-270722-0001_gl.pdf

 

OU CONTACTAR COA ORIENTADORA LABORAL
CASA DE PEDRA 981737004 / 653260746 
margarita.seijas@camarinas.net
LUNS A VENRES: 9:00 – 14:00