ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AXUDAS PARA ACCESIBILIDADE DE VIVENDAS

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AXUDAS PARA ACCESIBILIDADE DE VIVENDAS

O Instituo Galego de Vivenda e Solo abre o prazo ata o 7 de novembro de 2022 para solicitar estas axudas para as vivendas construídas e rematadas antes do ano 2006.

Pode solicitar persoas propietarias, usufructuarias, arrendatarias, comunidades de veciños, agrupacións de propiestarios/as

Para realizar obras e actuacións que melloren a accesibilidade de persoas con problemas de mobilidade ou minusvalías.

As axudas son do 60% e do 80% para persoas maiores de 65 anos ou persoas co 33% ou máis de minusvalia recoñecida.

- Axuda de ata 12.500€/vivenda para unifamiliares ailladas ou en fila. Incremente ata 15.000€ si hai persoas minusvalidas e ata 18.000€ si acredita discapacidade de 33% ou máis.
- Axuda de 9.000€/vivenda e 90€/m2 de superificie construida de local comercial ou outros para edificio de vivendas residencial colectiva. Incremente ata 15.000€ si hai persoas minusvalidas e ata 18.000€ si acredita discapacidade de 33% ou máis.
- 6.000€/vivenda de edificio vivenda residencaial colectiva. Incremente ata 15.000€ si hai persoas minusvalidads e ata 18.000€ si acredita discapacidade de 33% ou máis.

INCREMENTASE 3.000€ SI A VIVENDA TEN DECLARACION DE BEN INTERESE OU TEN PROTECCION OU ESTA CATALOGADA

As actuacións subvencionables son:

Ascensores, salvaescaleiras, ramplas, automatismo para aperturas de portas motorizados ououtros dispositivos de accesibilidade ou calqquera medida que fcilite a autonomia e a vida independente das persoas con mobilidade reducida ou discapacidade. Gundastres ou artefactus e sistemas de guiado que permita localizacon e acceso a zonas propias ou comuns do edificio ou zonas deportivas etc. Instalacions de elementos de inforacion ou aviso como sinalis luminosas etc. Instalacions de apoio a audicion para contorna do edifici, VIDEPORTEIROS con sinal visal e auditiva, disposotovos de alarma para ascensores, intervencion tanto no espazo interior como exterior que facilite a accesibiilidade unoversal, mellora de condicions interiores BAÑOS, CocCiñas etc, calquera mellora cumprimento do Codigo de edificacion para accesibilidade.