SELECCIÓN DE ALUMNADO TRABALLADOR E PERSOAL DOCENTE ADMINISTRATIVO , TITORIA E DIRECCIÓN OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO AO EMPREGO DOS CONCELLOS DE MUXIA, VIMIANZO E CAMARIÑAS

Publicación do listado de persoas preseleccionadas remitidas pola Oficina de Emprego.

taboleiro de anuncios. Listado

listado-alumnado-traballador-remitido-pola-oficina-de-emprego

Prazo de presentación de documentación nos Concellos participantes: 2 días

 

Documentación a presentar:

Para participar no proceso selectivo deberá figurar na listaxe da oficina de emprego e presentar a solicitude normalizada que incorpora unha declaración xurada, copia do DNI e documentación relativa a requisitos específicos e méritos. A continuación relacionamos a documentación a presentar:

– DNI (copia)

– Informe de vida laboral actualizado

– Titulacións académicas

– Xustificante de ter unha discapacidade igual ou superior ao 33% (de ser o caso) e documentación acreditativa da compatibilidade coas tarefas do posto.

– Xustificante de participación en IPI (de ser o caso).

– Documentación acreditativa de atoparse en algunha das seguintes circunstancias: persoa emigrante retornada (máximo 2 anos desde o retorno), muller, muller vítima de violencia de xénero, persoa que esgotase as prestacións e subsidios por desemprego, persoa parada de longa duración, persoa beneficiaria de RISGA

 

ESPECIALIDADES DO OBRADOIRO:

EOCB0109 – Operacións auxiliares de revestimentos continuos. 10 PRAZAS

SEAG0209 – Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais. 10 PRAZAS

CONCELLOS PARTICIPANTES NO PROXECTO: Muxía, Camariñas e Vimianzo

 

Tipo de contrato (Art. 13.1 da Orde do 21/04/2023): Contrato para a formación e alternancia. 12 meses de duración

 

REQUISITOS: Persoas desempregadas, entendéndose nesta situación as persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia que carezan de ocupación remunerada e estean dispoñibles para o emprego.

 

Presentación de instancias: 
-O prazo de presentación da solicitude ao proceso selectivo é de 2 días naturais contados a partir da publicación do anuncio na Sede Electrónica do Concello de Muxía

TABOLEIRO ELECTRÓNICO

 

A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A PARTICIPANTE NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “CAMIÑO AO EMPREGO 2023 SERÁ REALIZADO  MEDIANTE UN PROCEDEMENTO ESPECÍFICO: OFERTA NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA. UNHA VEZ REMITIDOS OS CANDIDATOS/AS POR PARTE DA OFICINA DE EMPREGO, PUBLICARASE A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS AO PROCESO SELECTIVO NESTA PÁXINA WEB

 

BASES-ENLACE

 

 

SELECCIÓN DE persoal docente, administrativo, titoria e direccion do OBRADOIRO DE EMPREGO camiño ao emprego dos concellos de muxia, vimianzo e camariñas

NOTA DE CORRECCIÓN ERRO MATERIAL BASES DE SELECCIÓN

 

Obxecto: Selección persoal equipo directivo docente e de apoio

  • 1 director/-a (xornada completa)
  • 2 docentes de especialidade (xornada completa)
  • 1 administrativo (xornada parcial 52,5%)
  • 1 titor (xornada parcial; 50% da xornada)

 

Tipo de contrato (Art. 13.3 da orde do 21/04/2023): Contrato para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral.

 

Requisitos:
– Consultar bases (poner enlace)

 

Presentación de instancias: 
-O prazo de presentación da solicitude ao proceso selectivo é de 2 días naturais contados a partir da publicación do anuncio na Sede Electrónica do Concello de Muxía

TABOLEIRO ELECTRÓNICO

Descargas