OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2024

OFERTA EMPREGO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL 2024

O Goberno, a través do Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 12 de xuño de 2024 a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2024.

 

Oposición libre: 100 prazas na Escala Executiva e 2607 prazas na Escala Básica

 

Reserva de prazas: Do total de 2607 prazas autorizadas para ingreso por oposición libre na Escala Básica, resérvanse 521 para militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos.  

 

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría que non sexan cubertas acumularanse ás autorizadas por oposición libre.

 

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/12/pdfs/BOE-A-2024-11956.pdf